Rekisteriseloste

JÄSENREKISTERISELOSTE                                                                                               

Henkilötietolaki (523/99) 10 § on kumottu laki ja vaihtunut 25.05.2018 Euroopan tietosuoja-asetukseksi. Noudatamme uutta tietosuoja-asetusta.

1. Rekisterinpitäjä

Munuais- ja maksaliitto ry sekä Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys ry omien jäsentensä kohdalla.

2. Rekisterivastaava

Munuais- ja maksaliitossa 

Päivi Sohlman, 050 3889 566 tai
paivi.sohlman@muma.fi 

sekä

 Hanna Eloranta, 050 3715 933 tai
hanna.eloranta@muma.fi

Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistyksessä

 Sirpa Andelin 044-2697786.

3. Rekisterin nimi

Munuais- ja maksaliitto  ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.  Hallituksen jäsenten tiedot.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäseneksi liittymispäivä, jäsenmaksutiedot sekä jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Yhdistystyössä tai liitossa toimineiden vastuuhenkilöiden tiedot ja toimikaudet. Lisäksi talletetaan syntymäaika tai –vuosi ja liittymissyy (munuais, maksasairas, elinsiirron saanut, läheinen tai hoitohenkilökuntaan kuuluva) mikäli jäsen on sen ilmoittanut ja sitä käytetään lähinnä tilastointiarkoituksiin.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

a) Jäseneltä itseltään/jäsenhakemuksesta.

b) Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan vain Munuais ja maksaliitto ry:n rekisterivastaavan valtuuttamalle ja viranomaisille mikäli tietojen luovuttamiseen on laillinen peruste.  Muut eivät voi tietoja saada eikä käyttää.

8. Tietojen suojaus

Tietoja säilytetään tietokannassa, jossa ne on suojattu asianmukaisin salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Pääsy tietoihin on rekisterivastaavalla ja tarvittaessa valtuutuksen perusteella myös rahastonhoitajalla tai siihen erikseen valtuutetulla luotettavalla toimijalla. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat luonnollisesti kaikilla hallituksen jäsenillä.

9. Tarkastusoikeus

Munuais- ja maksaliitto  ry:n jäsenrekisteriin merkityillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen alussa mainitulle rekisterivastaavalle ja pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.


Tampereella                                 19.1.2020


Sirpa Andelin                                                            Eeva Forsberg-Mikkonen

puheenjohtaja                                                          varapuheenjohtaja