Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys – PirMu – ry ja sen
kotipaikka on Tampereen kaupunki ja sen toimialueena Tampereen kaupunki
ympäristökuntineen, lähinnä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntainliiton alue.
2. Toiminnan tarkoitus
Yhdistys on Munuais- ja maksaliitto ry:n jäsenyhdistys. Se toimii yhteistyössä
keskusjärjestön kanssa alueellisena kansanterveys- ja potilas- sekä
asiakasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- tai
maksasairauksia sairastavien tai muiden sairauksien vuoksi elinsiirron
saaneiden ja heidän omaistensa / läheistensä oikeuksien ajajana ja
edunvalvojana. Se pyrkii ennaltaehkäisemään näitä sairauksia, varmistamaan
niihin sairastuneille asiantuntevan hoidon ja vähentämään niiden aiheuttamia
haittoja. Yhdistys työskentelee yhteistoiminnassa viranomaisten samoin kuin
sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta koituu
kansanterveyden hyväksi ja kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi.

3.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Edistää munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyä harjoittamalla
valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa
2. Vaikuttaa munuais- tai maksasairauksia sairastavien hoidon, kuntoutuksen,
sosiaaliturvan ja elämänlaadun kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita
3. Edistää elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa harjoittamalla valistus- ja
tiedotustoimintaa.
4. Järjestää virkistys-, neuvonta- ja koulutuspalveluja.
5. Edistää jäsentensä liikuntatoimintaa
6. Tiedottaa ja julkaisee jäsentiedotteita ja / tai jäsenlehteä.
7. Tukee muillakin tavoin toiminta-ajatuksen toteuttamista.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta
omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, myydä toimialaansa
liittyvää terveyskasvatus- ja kuntoutusmateriaalia sekä järjestää hankittuaan
tarvittaessa viranomaisen luvan rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä juhla-
ja muita yleisötilaisuuksia sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä
kioskikauppaa.

4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä
yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen
tarkoitusta ja toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi
yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen
päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat varsinaiset
jäsenet siten kuin näissä säännöissä määrätään.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen
syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen
kalenterivuodeksi valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi
kalenterivuodeksi valitsemat 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä.
Vuosittain hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on puolet erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla erovuorot määrätään arvalla ja sitten vuoron mukaan.
Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen
olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi perustaa kerhoja ja
toimikuntia ja määritellä niille tehtävät, toimiajat ja toimivaltuudet. Yhdistyksen
varoihin kuuluvien rahastojen hoitoa varten voi hallitus valita avukseen
hoitokunnan. Hoitokunta tekee ehdotuksen tuottojen käyttämisestä yhdistyksen
toimintaan ja toimintatarkoituksen mukaiseen tukitoimintaan suunnattavista
apurahoista, joista lopullisesti päättää hallitus. Hallitus valitsee hoitokunnan
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
sihteeri aina kaksi yhdessä. Hallitus voi kuitenkin määrätä jonkun virkailijan yksin
kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa ennen
kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään lokakuussa.
Hallitus määrää kokousten ajan ja paikan. Ylimääräinen kokous pidetään, kun
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta laajalevikkisellä lehti-ilmoituksella tai jäsentiedotteella.

12. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. valitaan yhdistyksen edustajat Liiton liittokokoukseen
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. kokouksen päättäminen


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi
kalenterivuodeksi ja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2-4 varsinaista
jäsentä ja 0-2 varajäsentä erovuoroisten tilalle
7. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö seuraavaksi kalenterivuodeksi
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
viimeistään kokousta edeltävän kuukauden 15. päivänä, jotta asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen
varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on
määrätty, noudatetaan mitä voimassa olevassa yhdistyslaissa säädetään.