Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys – PirMu – ry ja sen 
kotipaikka on Tampereen kaupunki ja sen toimialueena Tampereen kaupunki 
ympäristökuntineen, lähinnä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntainliiton alue. 
2. Toiminnan tarkoitus 
Yhdistys on Munuais- ja maksaliitto ry:n jäsenyhdistys. Se toimii yhteistyössä 
keskusjärjestön kanssa alueellisena kansanterveys- ja potilas- sekä 
asiakasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- tai 
maksasairauksia sairastavien tai muiden sairauksien vuoksi elinsiirron 
saaneiden ja heidän omaistensa / läheistensä oikeuksien ajajana ja 
edunvalvojana. Se pyrkii ennaltaehkäisemään näitä sairauksia, varmistamaan 
niihin sairastuneille asiantuntevan hoidon ja vähentämään niiden aiheuttamia 
haittoja. Yhdistys työskentelee yhteistoiminnassa viranomaisten samoin kuin 
sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta koituu 
kansanterveyden hyväksi ja kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi. 

3.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
1. Edistää munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyä harjoittamalla 
valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa 
2. Vaikuttaa munuais- tai maksasairauksia sairastavien hoidon, kuntoutuksen, 
sosiaaliturvan ja elämänlaadun kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita 
3. Edistää elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa harjoittamalla valistus- ja 
tiedotustoimintaa. 
4. Järjestää virkistys-, neuvonta- ja koulutuspalveluja. 
5. Edistää jäsentensä liikuntatoimintaa 
6. Tiedottaa ja julkaisee jäsentiedotteita ja / tai jäsenlehteä. 
7. Tukee muillakin tavoin toiminta-ajatuksen toteuttamista. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta 
omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, myydä toimialaansa 
liittyvää terveyskasvatus- ja kuntoutusmateriaalia sekä järjestää hankittuaan 
tarvittaessa viranomaisen luvan rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä juhla- 
ja muita yleisötilaisuuksia sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä 
kioskikauppaa.  

4. Jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka 
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä 
yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen 
tarkoitusta ja toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi 
yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on 
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen 
päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnä olevat varsinaiset 
jäsenet siten kuin näissä säännöissä määrätään. 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen 
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen 
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 
on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen 
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

6. Jäsenmaksu 
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen 
syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

7. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen 
kalenterivuodeksi valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi 
kalenterivuodeksi valitsemat 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. 
Vuosittain hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on puolet erovuorossa. 
Ensimmäisellä kerralla erovuorot määrätään arvalla ja sitten vuoron mukaan. 
Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja 
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen
olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus 
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi perustaa kerhoja ja 
toimikuntia ja määritellä niille tehtävät, toimiajat ja toimivaltuudet. Yhdistyksen 
varoihin kuuluvien rahastojen hoitoa varten voi hallitus valita avukseen 
hoitokunnan. Hoitokunta tekee ehdotuksen tuottojen käyttämisestä yhdistyksen 
toimintaan ja toimintatarkoituksen mukaiseen tukitoimintaan suunnattavista 
apurahoista, joista lopullisesti päättää hallitus. Hallitus valitsee hoitokunnan 
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 
sihteeri aina kaksi yhdessä. Hallitus voi kuitenkin määrätä jonkun virkailijan yksin 
kirjoittamaan yhdistyksen nimen. 

9. Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 
hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen 
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa ennen 
kevätkokousta hallitukselle. 

10. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous 
pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään lokakuussa. 
Hallitus määrää kokousten ajan ja paikan. Ylimääräinen kokous pidetään, kun 
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. 
Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei 

äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset 
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa 
ennen kokousta laajalevikkisellä lehti-ilmoituksella tai jäsentiedotteella. 

12. Varsinaiset kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. valitaan yhdistyksen edustajat Liiton liittokokoukseen ja tehdään ehdotus 
yhdistyksen edustajaksi Munuais- ja maksaliitto ry:n liittohallitukseen 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
9. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi ja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 2-4 varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä erovuoroisten tilalle

7. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kokousta edeltävän kuukauden 15. päivänä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan mitä voimassa olevassa yhdistyslaissa säädetään.